Plotovanje

Jedna od posebnih kategorija štampe na velikim formatima jeste plotovanje. Ovo je jedna od usluga u okviru štamparske delatnosti i razume se, štampe velikih formata, koju najčešće trebaju projektanti građevinskih i arhitektonskih firmi i studenti iz različitih oblasti gde se koriste tehnički crteži.

Tu se pre svega misli na studente i projektante u oblasti mašinstva, arhitekture, saobraćaja, elektrotehnike, i sličnih.

Zahvaljujući višegodišnjem iskustvu u štampi i plotovanju tehničkih crteža, pa samim tim i primeni plotera velike rezolucije, možemo bez lažne skromnosti reći da smo dorasli odgovoriti na sve vaše zahteve plotovanja crteža velikih formata.

Posedujemo znanje i obučeni smo za štampu tehničkih crteža iz različith formata poput PDF, DWG i ostalih koji se najčešće koriste za čuvanje pomenutih projekata.

Kod nas je dostupno i određivanje razmere crteža, podešavanje linija, stampa iz razmere ili fitovano. Koristićemo vaš plotstil i plotovati po zahtevu iz modela ili layout-a. Odštampane crteže na kraju možemo saviti po standardu na A4 format i ukoričiti ih u projektne mape ili PVC fascikle, sve u skladu sa vašim željama!

Bilo da štampamo crno-belo, linijski u boji ili kao greyscale, kvalitet će uvek biti vrhunski jer, na kraju krajeva, zadovoljstvo korisnika je naš cilj i obaveza.

Odštampane crteže velikog formata možete kod nas kasnije skenirati ukoliko vam se ukaže potreba i za tom vrstom usluge.

U nastavku ćemo govoriti više o samoj tehnici plotovanja, najčešćim primenama i sličnim korisnim stvarima koje trebate poznavati kada je reč o ovom tipu štampe velikih formata.

Cena štampe-plotovanja linijskih crteža ( metar dužni puta cena iz kolone širina rolne)
Širina rolne/papir 80g
320mm
420mm
620mm
750mm
914mm
1060mm
Štampa CRNO BELO/metar dužni
130 din.
145 din.
165 din.
185 din.
195 din.
210 din.
Štampa linijski KOLOR/metar dužni
175 din.
195 din.
220 din.
240 din.
260 din.
280 din.
PUN KOLOR/metar dužni
360 din.
450 din.
470 din.
520 din.
570 din.
630 din.
Dorada opciono
Sečenje crteža na A4 po metru dužnom – 25 din.
Savijanje crteža na A4 po metru dužnom – 25 din.
Savijanje A3 crteža na A4 – 10 din/kom.
Savijanje crteža na A3 po metru dužnom/ 60 din.
Usluga koričenja projekta-opciono
Pvc fascikla manja 70 din/kom.
Pvc fascikla veća 160 din/kom.
Tvrda korica za projekte 590 din/kom.
Ojačavanje crteža (kartončić od lepenke + heftanje) 10 din/kom.
Povezivanje projekta jemstvenikom 90 din/kom.
Jeftina štampa-plotovanje linjskih crteža-cena za preko 100 m2
Crno belo-štampa sa savijanjem – na upit
Linijski kolor-štampa sa savijanjem –na upit

Šta je plotovanje?

Šta zapravo plotovanje znači?

Plotovanje je proces štampe na štampačima velikog formata koji se jedinstveno nazivaju “ploteri”.

U današnje vreme plotovanje ima primenu u svim oblastima gde je potrebna štampa većih dimenzija. Plotuje se najčešće iz rolni na 80 gr. papiru, ali je po zahtevu moguće odraditi proces i na paus papiru kao i na hamer papiru.

Kao što smo ranije napomenuli, najveća primena plotovanja je u arhitekturi, građevinarstvu, masinstvu, pri projektovanju putne infrastructure, drugih instalacija,…

Potreba za plotovanjem se najčešće javlja jer je grafičku dokumentaciju koja sadrži crteže velikog formata potrebno štampati na papirima velikih formata i priključiti uz tekstualnu dokumentaciju kako bi projekat bio kompletan.

Uglavnom se takvi projekti štampaju radi dobijanja građevinske dozvole za gradnju objekta, legalizacije vec izgrađenih objekata, ali i adaptacije i renoviranja postojećih.

Crteži se štampaju i posebno van projekta za potrebe izvođenja radova, prepravki i renoviranja, prikaza idejnog rešenja ili prikaza postojećeg i novoprojektovanog stana. Dakle, primena je prilično široka.

U daljem tekstu ćemo opisati neke od najčešće štampanih projekata kako i tipove tehničkih crteza koji spadaju u grafičku dokumentaciju i koji se najčesce nalaze u sastavu projekata, a koje naravno možete plotovati kod nas u radnji u Beogradu.

Savijanje crteža

Kao što je poznato, veliki formati podrazumevaju A3 i veće formate. Štampa na papirima ovih formata je itekako pogodna zbog bolje preglednosti, lakšeg uočavanja detalja, prikaza velikog broja detalja, i iz mnogo drugih razloga.

Međutim, njihov transporti je ponekad nezgodan, kao i čuvanje, pa se javlja potreba za savijanjem ovih crteža. Pored toga veliki broj institucija kojima se crteži dostavljaju u formi projekta, zahtevaju da crteži budu savijeni i ukoričeni.

Nakon plotovanja, moguće je veoma brzo i efikasno, bez oštećenja na štampanom materijalu, izvršiti sečenje po spoljnom ramu tehničkog crteža i savijanje na željeni format (A4 ili A3).

Osim toga, može se javiti potreba za dodatnom zaštitom projekata, pa se može izvršiti koričenje. Koričenje crteža po vašem zahtevu može biti u registratore, PVC fascikle ukoliko je projekat sa manje strana ili u tvrde korice kod većih, obimnijih projekata.

Pored ovoga, povezaćemo projekat jemstvenikom, ukoliko to zahtevate.

Jemstvenik je konac, kojim se prilikom koričenja u fasciklu, dodatno povezuje ceo sadržaj projektne dokumentacije.

Na delu gde se jemstvenik zaveže, stavlja se nalepnica i pečat projektanta ili firme koja je izvodjač radova. Ovo za cilj ima da niko kasnije ne može menjati sadržaj predate dokumentacije bez saglasnosti izvođača tj. odgovornog lica.

Štampa arhitektonskih crteža

Posebna, da kažemo „kategorija“ plotovanja linijskih crteža, jeste štampa arhitektonskih projekata. Zaista, ovih dana se javlja velika potreba za štampom  ovakvih materijala, a razlog za tako nešto je povećana izgradnja novih objekata, ali i preuređenje, popravke i slični radovi na postojećim objektima.

Ni jedan od pomenutih radova ne može započeti bez osnovnih podataka koje jedan arhitektonski projekat treba da sadrži, a tu svakako spada i arhitektonski crtež koji je najosnovnija stvar. Plus, bilo kakvi građevinski radovi zahtevaju upravo ovakve crteže kako bi se nedvosmisleno znalo šta je potrebno uraditi.

U svrhe kreiranja arhitektonskih nacrta, program koji se sigurno najviše koristi jeste AutoCAD. Projekti nacrtani u ovom softveru se čuvaju u .DWG formatu, i kao takvog, arhitekte nam ga dostavljaju na štampu tj. plotovanje.

Veoma važan segment čitavog procesa štampe, odmah po prijemu datoteke za plotovanje, jeste mogućnost i poznavanje štampe direktno iz pomenutog softvera. Često se može dogoditi da ukoliko pitate osoblje nekog copy centra u Beogradu da li plotuju arhitektonske crteže direktno iz AutoCAD, dobijete negativan odgovor.

U takvim situacijama se mora izvršiti konverzija u neki drugi pogodan format, pa tek onda pristupiti štampanju. Razlog je taj što nije moguće otvoriti ovaj format u bilo kom računarskom programu, već je potrebno posedovati ili sam AutoCAD ili neki od podržanih besplatnih softvera koji su namenjeni za pregled sadržaja i štampu.

Na svu sreću, kod nas je moguće odraditi direktnu štampu zahvaljujući Autodesk DWG Trueview 2021 softveru. Ovaj računarski program podržava sve verzije AutoCAD-a, tako da neće biti problema sa pregledom dokumenata.

Plotovanje arhitektonskog crteža

 

Još nekoliko izuzetno bitnih stavki da bi štampa bila zadovoljavajuća jeste i poznavanje računanja razmera, ali i određivanje da li se štampa iz layout-a ili modela. To je nešto što će znati samo oni koji se profesionalno bave ovom vrstom štampe.

Osim toga, ako se ne učita „plot style“ koji je arhitekta koristio, sam crtež neće biti upotrebljiv i davaće pogrešne podatke onome ko ga kasnije koristi.

Projekat arhitekture

Ovaj projekat sadrži naslovnu stranu na kojoj su osnovni podaci ko je investitor, koji je objekat u pitanju, koja je vrsta tehničke dokumentacije (npr. projekat izvođenja), naziv i oznaka dela projekta (projekat arhitekture), zašto se izvode radovi (npr. sanacija, adaptacija i dogradnja), ko je projektant (ili firma), ko je odgovorno lice-projektant, njegov broj licence i pečat, broj dela projekta, mesto i datum.

Kroz sadržaj projekta je prikazano taksativno šta se nalazi u projektu. Mora sadržati rešenje o određivanju odgovornog projektanta, izjavu odgovornog projektanta, tekstualnu dokumentaciju sa tehničkim opisom i numeričku dokumentaciju. Tehnički opis mora da sadrži osnovnu informaciju o objektu, lokaciju objekta, saobraćajno rešenje, arhitektonsko rešenje objekta, prostornu organizaciju i dispoziciju prostora, kao i konstrukciju.

Arhitektonski projekat poseduje numeričku dokumentaciju u koju spadaju predmet i predračun za izvođenje građevinskih i građevinsko zanatskih radova. Opis radova sa procenom cene za iste. To su pripremni radovi, zidarski radovi, izolaterski radovi, tesarski radovi,krovoprekrivački radovi,bravarski radovi,radovi na fasadnoj i unutrašnjoj aluminariji, limarski radovi, podopolagački radovi, keramičarski radovi, suvomontazni radovi(spusteni plafoni, pregradni zidovi od gips kartonskih ploča i druge konstrukcije), molersko farbarski radovi, fasaderski radovi, razni dodatni radovi (npr.čišćenje).

Grafička dokumentacija dolazi na kraju u formi tehničkih crteža velikih formata. To su situacioni plan (postojeće i novoprojektovano stanje ako je to slučaj), tehnički crtež osnove temelja, tehnički crtež osnova prizemlja, crtež osnove krovne konstrukcije, crtež osnove krovnih ravni, preseci, fasade, detalji i sl. Arhitektonski projekti se najčešće štampaju u boji tj. tekstualni deo koji je na A4 štampa se crno belo, a arhitektonski crteži u boji.

Štampa građevinskih crteža

Osim arhitektonskih, veoma zastupljena je i štampa građevinskih crteža. Ove dve oblasti su i na neki način povezane, pa je potrebno poznavati slične stvari i posedovati odgovarajuće veštine kako bi se projekti odštampali pravilno.

Na primer, u određivanju razmere crteža pre štampe ne sme biti greške ni u najmanjem procentu!

Pored toga, i ovaj tip projekata se izrađuje, odnosno crta u posebnom softveru, a najčešće korišćeni je ArhiCAD. Ovde je takođe prisutan drugačiji format – .PLN, u kome se čuvaju projekti, ali se najčešće pre štampe vrši prevođenje u PDF format. Na taj način se crtež može plotovati u visokoj rezoluciji i jednako dobro i kvalitetno kao da je vršena direktna štampa.

Ukoliko nam dostavite crtež sačuvan AutoCAD programu, možete biti sigurni da ćemo ispratiti razmeru iz tabele crteža kako bi prilikom gradnje objekta mogli biti sigurni u tačnost podataka.

Sto se u ArhiCAD crteža , potrebno je da ono što nacrtate u ovom programu, sačuvate u PDF formatu kako bi mogli plotovati ovakav tip crteža.

Zajednička stvar za građevinske crteže jeste da se uglavnom štampaju crno-belo, ali postoji izuzetak, a to su crteži koji sadrže takozvanu legendu.

U tabeli koja sadrži legendu, postoje jasno definisane boje koje su se koristile. Kako bi se grafički pravilno predstavilo ono sto je na crtežu, isti bi trebalo štampati linijski u boji.

Štampa- plotovanje građevinskih crteža

Projekat konstrukcije

Kod projekta konstrukcije pored standardnog sadržaja koji postoji, i u arhitekturi je bitno izdvojiti geotehnički elaborat analize terena gde će se graditi objekat, statički proračun koji sadrzi analize opterećenja krova, podne ploče, temelja. Ovde se jasno definiše koje armature će se koristiti (glatka, rebrasta, kog preseka itd.), po kojim standardima će biti savijena, koji će biti sastav betonskih mešavina itd.

Grafičkom dokumentacijom kroz tehničke crteže će biti prikazan plan pozicije temelja, plan pozicija krova, oplata temelja, armatura temelja, položaj ankera za zidove i stubove, armatura podne ploče, armatura greda, specifikacija šipki. Ovde je reč o građevinskom delu projekta pa se često crteži iz ovih projekata štampaju i kao zasebni građevinski crteži za potrebe izvođenja radova na gradilištu.

Štampa tehničkih crteža

Poslednja kategorija crteža koju najčešće štampamo, a spada u velike formate, jesu tehnički crteži. Kao i kod arhitektonskih ili građevinskih crteža, izrada i posedovanje jednog ovakvog projekta pre prelaska na terenski rad je obavezna.

Jednostavno, poznavanje pojedinosti i dostupnost svih detalja koje je projektant zamislio je od ključne važnosti kako za uspešnost projekta, tako i za bezbednost kasnijih korisnika određenog sistema ili instalacije koja je grafički prikazana projektom.

Zadatak tehničkog crteža je da predstavi funkcionalna, izvedbena i sva druga svojstva koja mogu biti potrebna na mestu izgradnje i primene određene instalacije.

Među ove crteže spadaju i projekti hidrotehničkih instalacija, elektrotehničkih instalacija, telekomunikacijskih i signalnih instalacija kao i projekti mašinskih instalacija centralnog grejanja. O svima njima se detaljnije možete informisati u nastavku.

Kada je reč o štampi tehničkih crteža, i oni se izvode na pomenutim ploterima, u standardnim formatima, a moguće je izvršiti njihovu završnu grafičku doradu i savijanje na manji format po želji korisnika.

Plotovanje se i ovde može vršiti direktno iz AutoCAD softvera, jer se oni najčešće i izrađuju u ovom programu, što je još jedna pogodnost prilikom procesa štampanja.

Projekat hidrotehničke instalacije

Ovde je kroz tekstualni deo prikazano dimenzionisanje vodovodne i kanalizacione mreže i priključaka.

Grafička dokumentacija sadrži tehničke crteže situacije osnove prizemlja, tehničke crteže vodovodne instalacije, tehničke crteže šema vodovodne mreže, crteže šema fekalne mreže, crteže detalja čvorova. Crteži i iz ovog projekta se takođe mogu koristiti zasebno i često se plotuju za potrebe radnika na gradilištu. Za štampu tj. plotovanje ovih crteža je važno napomenuti da se plotuju uglavnom u boji pošto je bitno kroz boju linija prikazati vodove tople i hladne vode.

Projekat elektroenergetskih instalacija

Odnosi se na elektro instalaciju, gromobransku instalaciju, protivpožarni sistem. Navedeni su tehnički uslovi koje treba ispuniti kao i spisak važećih propisa koje treba primeniti.

Kroz grafičku dokumentaciju se prikazuju crteži za temeljni uzemljivač, instalacija priključnica, instalacija osvetljenja, blok šema, jednopolna šema razvodnog ormara, gromobranska instalacija.

Projekat telekomunikacijskih i signalnih instalacija

Kroz ovaj projekat se prikazuje prema zahtevu objekta kako treba izvršiti polaganje i koje kablove koristiti pritom postujući definisane standarde. Ovi kablovi mogu služiti za prenos govornih podataka, telefonije, IP telefonije, podataka slike, IP televizije, podataka računarske mreže i slicno. Grafičkom dokumentacijom na crtežima velikih formata se uglavnom prikazuje blok šema.

Projekat mašinskih instalacija centralnog grejanja

Sadrži opšte uslove izvođenja radova, tehničke uslove, specifikaciju materijala koji će biti ugrađeni. Koja cevna mreža će biti instalirana, koji preseci cevi kao i tip grejnih tela. Pošto je u pitanju grejanje, projekat mora sadržati i proračun gubitka toplote, proračun toplotnog opterećenja, proračun cevne mreže i prikaz grejnih tela koja će biti korišćena.

Grafičkom dokumentacijom tj. tehničkim crtežima velikih formata je prikazana dispozicija grejnih tela, cevni razvod kao i po potrebi razvod ventilacionih kanala.

Zavisno od namene i velicine objekta, mogu se raditi i projekat automatske dojave pozara, projekat mašinskih instalacija, projekat unutrašnje gasne instalacije, projekat spoljnog uređenja.

Shopping Cart